Dr. Lin, Yi-Ling ’s Lab林宜玲 博士 實驗室

NEWS
最新消息詳細內容


[News]

〈研之有物〉COVID-19抗疫作戰的關鍵少數─中研院P3實驗室開箱

Mar 30, 2021

中研講堂

新冠病毒研究利器-P3實驗室(上篇)|林宜玲研究員

 

新冠病毒研究利器-P3實驗室(下篇)|林宜玲研究員

 


Top